top of page

게시판

[진로] 사법시험 합격자 현황

이지연

<사법시험 합격자 및 공직 진출자> 2기 김세현 -> 판사 2기 윤민 -> 판사 3기이라영 ->검사6기 노윤호8기 이유진9기 고유성9기 이경민9기 최종원9기 최진원 ---------------------------------------------------------------------------------- ※ 상기자들은 민초장학재단 사무국으로진학 소식을 전해온 분들로.. 그외추가하거나 수정해야 할 사항들이있다면, 알려주시기 바랍니다!

Tue Feb 21 2012 00:05:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

bottom of page