top of page

게시판

[진로] 국가고시 합격자 현황

이지연

<행정고시 합격자 명단> 2기조상흠 -기술직 => 현 특허청 3기고승진 -일반행정 => 현 지식경제부 4기정혜경 -재경직 => 현 공정거래위원회 5기정송이 - 재경직..? < 외무고시 합격자 명단 >3기 신동민6기송다희 ---------------------------------------------------------------------------------- ※ 상기자들은 민초장학재단 사무국으로진학 소식을 전해온 분들로.. 그외추가하거나 수정해야 할 사항들이있다면, 알려주시기 바랍니다!

Mon Feb 20 2012 05:52:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

bottom of page